دوباره سر پا شدن پس از هر شکست سخت است و این سختی وقتی به میانسالی رسیده باشید چندین برابر می‌شود.