حتما دارندگان خودرو چنین تجربه ای را داشته اند که آمپر نشان دهنده حرارت موتور خودرویشان ناگهان زیاد شده است