سوال: اگر در حین حرکت رو به جلو اشتباهی دنده عقب بشه چه اتفاقی  میافته؟ایرادی که ماشین میگیره چیه؟