دوخواهر که از بیماری نادر چسبندگی اعضای بدن خود به یکدیگر رنج میبردند هم زمان بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست دادند