روباه که به زرنگی و سریع بودن معروف است در برابر قدرت نمایی عقاب کم آورد و پا به فرار گذاشت