اگر رمز کارت سوخت را فراموش کنیم شرابط برای رمز جدید چگونه خواهد بود؟