این ماجرا آنقدر منتشر شد که واکنش دختر شفر را هم در بر داشت