تزریق ژل حجم دهنده بوتاکس در مواردی باعث بر هم زدن تقارن چهره شده است