تصویری از یک فرد با ظاهری متفاوت در یکی از موزه های کانادا وجود دارد که گفته می شود بدلیل ظاهر متفاوتش از زمان آینده آمده است