آیا می دانستید کمبود ویتامین دی در بلند مدت باعث ایجاد عوارض شدید بر دندان  می شود؟