فردی که در حال گرفتن عکس سلفی از صحنه ای دلخراش بود در انتشار تصویر سلفی خود ناکام ماند