خیابان های شهر سمنان بر اثر بارش تگرگ بهاری دچار یخ زدگی شد