پاسخ به برخی سوالات رایج سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی در ادامه