شیرین صدق گویا  که نام خانوادگی همسرش (بینا) را به عنوان نام فامیلی خود در عرصه بازیگری انتخاب کرده است .