فصل ۲۰۱۷-۲۰۱۸ فصلی برای آغاز فتح قله های اروپا برای جهانبخش بود.