فلور نظری با تصویری که از خود منتشر کرد وارد حاشیه های جالبی از جمله ورود به صنعت کشاورزی یا طرفداری تیم تراکتورسازی هلند شد