داور سرشناس و موفق جام جهانی به یکباره سوژه عکاسان شد و توضیحی در ارتباط با عکس بوسه خود منتشر کرد