آگهی جالبی که در یک سایت خرید فروش حیوانات خانگی درج گردید که در آن قیمت هر جفت آهوی خانگی 12میلیون تومان تعیین شده است