یکی دیگر از حیوانات دوست داشتنی استرالیا کانگروی درختی است که این روزها در خطر انقراض قرار گرفته است