جدیدترین قیمت خودروها در بازار تا امروز یعنی 5 خردادماه به شرح زیر است