یک خانم بازیگر معروف سوار بر ماشین سرمربی معروف شد