کلیپ بسیار جالب از مسابقه ای که عموقناد مجری آن بود