کریستینا (۱۸ دسامبر ۱۶۲۶ – ۱۹ آوریل ۱۶۸۹) با نام اصلی کریستینا الکساندرا ملکه سوئد از ۱۶۳۲ تا ۱۶۵۴ میلادی بود.