دربحث نحوه استفاده از خودرو راهکارهای علمی مختلفی ارائه شده است که توجه به آن ها تاحد قابل توجهی باعث کاهش مصرف بنزین خواهدشد،