مناظره جنجالی کریمی و ساکت در برنامه90 در ادامه همین پست مشاهده نمایید