سوال: ببخشید چگونه میتوانم از تعدیل مهریه توسط همسرم جلوگیری کنم چونکه میدانم اموال بسیار مانند 3 ماشین و باغ در شهرستان داره و قبل از دادگاه به نام فرزند خواهرش زده بود منو راهنمایی کنین باید چه طوری از کم شدن سکه مانع بشوم