تصاویر بازیگران که در مراسم بزرگ پیاده روی اربعین حضور پیدا کردند