نظر سعدی راجب حریف ترشروی ناسازگار در ادامه همین مطلب