تصویر منتشر شده حکایت از آن دارد که فرزند علی دایی به رشته ورزشی غیر از فوتبال هم علاقمند است