اداره پلیس نیوجرسی از کودکی که برایشان ساندویچ خرید تشکر ویژه ای کرد