پس از آن که یک راننده کنترل خودرو خود را از دست داد و با منزلی مسکونی برخورد کرد، یک پسر کوچک در گذشت.