آیا می دانستید چنین حیوانی وجود داشته و زیستگاه اولیه اش در ایران هم رشته کوه های زاگرس بوده است و شاید هم هنوز در کوه های منطقه  وجود داشته باشد اما در چند سال اخیر  مشاهده نشده است