آیا شما هم موقع پرداخت با اخطار پاسخی از صادر کننده کارت دریافت نشد مواجه شده اید؟ در ادامه مطلب این اخطار را بررسی خواهیم کرد