سنگ قبری که مسعود خلیفه یکی از طرفداران تیم فوتبال استقلال سفارش داده است این روزها یکی از سوژه هایی به شمار می رود که در فضای مجازی منتشر شده است