خودروی پژو206 پس از برخورد با یک درخت نچندان تنومند دچار اتفاق عجیبی شد