ساشا سبحانی گفت:به ایران می‌آیم و از خودم دفاع می‌کنم