صاعقه ای که به پیست اسکی دیزین برخورد کرد معادل میلیون ولت برق داشته است