تصادف دو خودروی   پیکان و ژیان در چند دهه قبل و تصویری که آسیب وارده به این دو خودرو را نمایش می دهد