آندرس اینیستا بطور نمادین به کارتون فوتبالیستها پیوست و عکسی به یادگار با خالق کارتون فوتبالیستها گرفت