انجام حرکت نمایشی در پمپ بنزین و عدم توانایی کنترل خودرو باعث مرگ راننده شد