گارداسیل پس از ورود به بدن عوارضی به دنبال دارد که ممکن است در برخی افراد شدید هم باشد اما تا کنون مرگبار گزارش نشده است