متن اصلی و ترجمه    Love Is A Battlefield  در ادامه مطلب قرار گرفته است