بارش مداوم برف در پاریس باعث شد تا مردم در خیابان های پاریس به  اسکی بپردازند