Image result for Said Belqola 2002
سعید بلقولا  داور شایسته فوتبال  که در سال 2002 بر اثر بیماری سرطان جان سپرد اوج موفقیت این داور در جام جهانی 1998 فرانسه بود