سردار آزمون مهاجم  ارزشمند و تاثیرگذار برای تیمش  است که قطعاً تا به حال به آنچه باید در جهان فوتبالمیرسید نرسیده است